Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Informaciją apie pažeidimą galima teikti šiais būdais:

 • Atsiųsdamas informaciją elektroninio pašto adresu korupcija@ksgimnazija.lt;
 •  Tiesiogiai kompetentingam asmeniui atvykus į įstaigą adresu I. Simonaitytės g. 24, Klaipėda. Siunčiant pranešimą paštu ant voko turi būti nurodoma žyma „Kompetentingam
  subjektui asmeniškai”.


Teisės aktai reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

 •  Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2986b360db3611e7910a89ac20768b0f
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų
  apsaugos įstatymo įgyvendinimo“
  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c5d99180ed8a11e88568e724760ee