Priėmimas į Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją

 2024–2025 m. m.

Prašymų registravimas mokytis 2024-2025 mokslo metais bus pradedamas vykdyti nuo:

 1. 2024 m. vasario 26 d. 10 val. – į 9 klases;
 2. 2024 m. vasario 27 d. 10 val. – į 2–4, 6–8, 10–12 klases;
 3. 2024 m. vasario 28 d. 10 val. – į 1 klases;
 4. 2024 m. vasario 29 d. 10 val. – į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant.

                 PRIĖMIMAS Į KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJĄ:

Suaugęs asmuo (nuo 18 m.) gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą ir jaunimo pagrindinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo.

Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų prašymą teikia turėdami vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

              Prašymuose nurodoma:

 1. Asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
 2. Pageidaujama mokytis klasė ir mokykla (švietimo įstaiga), iš kurios asmuo atvyksta;
 3. Kiti mokyklų nuožiūra prašomi duomenys (tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktiniai duomenys, patvirtinimai apie pateiktų duomenų teisingumą, sutikimai dėl ugdymo organizavimo ir kt.), nepažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų;
 4. Pateiktų priėmimo dokumentų sąrašas.

              Kartu su prašymu pateikiami šie priėmimo dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
 2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos). Jeigu asmuo nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimas pateikiamas baigus programą. Jeigu asmuo neturi mokymosi pasiekimus liudijančių dokumentų, mokyklos vadovo pavedimu tikrinamos asmens žinios bei kompetencijos ir nustatoma klasės programa, kurią jos atitinka;

              Prašymų formos:

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą

Prašymo forma tęsti mokymąsi III klasėje

Daugiau informacijos apie Aprašą rasite čia

Laisvų vietų mokyklose paieška 2023 – 2024 mokslo metams

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis:

 • Loreta Sadauskienė, direktoriaus pavadudotoja ugdymui;
 • Simona Jankauskė, socialinė pedagogė;
 • Aldona Pukinskienė, gimnazijos tarybos atstovė;
 • Jolanta Zaborienė, jaunimo klasių socialinė pedagogė; 
 • Gražina Dominauskienė, raštinės administratorė.