Priėmimas į Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją

 2022–2023 m. m.

Prašymai mokytis 2022–2023 mokslo metais, prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“, pradedami registruoti nuo 2022 m.:

 • Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
 • Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
 • Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
 • Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
 • Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant.

Tęsiant mokymąsi toje pačioje mokykloje, tik pereinant mokytis pagal aukštesnio lygmens ugdymo programą (iš priešmokyklinio į pradinio ugdymo programą (į 1 klasę), iš pradinio į pagrindinio ugdymo programą (į 5 klasę), iš pagrindinio į vidurinio ugdymo programą (į 11 klasę)), teikiami rašytiniai prašymai mokyklų vadovams (iki gegužės 3 d.).

Prašymus mokytis Savivaldybės mokyklose registruoti Sistemoje gali visi Lietuvos Respublikos piliečiai, nepriklausomai nuo jų deklaruotos gyvenamosios vietos, ir asmenys, turintys leidimus laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje. Užsienio piliečiai, pageidaujantys mokytis savivaldybės mokyklose, ir šalies gyventojai, neturintys prisijungimų prie elektroninių asmens atpažinties priemonių (pvz. bankininkystės) dėl išskirtinių, bet objektyvių aplinkybių, teikia rašytinius prašymus Savivaldybės administracijai Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje (Liepų g. 11, Klaipėda). Savivaldybės mokinių priėmimo komisija, įvertinusi prašyme pateiktas aplinkybes, priima sprendimą dėl rašytinio prašymo užregistravimo (neužregistravimo) Sistemoje ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo prašymo įregistravimo Vieno langelio ir e. paslaugų poskyryje.

            Kitų savivaldybių teritorijose gyvenantys asmenys, prašymus turi registruoti Sistemoje asmeniškai. Jie gali laisvai rinktis ne daugiau kaip 3 savivaldybės mokyklas (priskirtų mokyklų šiai asmenų grupei nėra). Minėti asmenys bus priimami į mokyklų laisvas vietas, t. y. priėmus mieste faktiškai gyvenančius asmenis.

        Prašymus svarbu užregistruoti Sistemoje iki pagrindinio priėmimo arba motyvacijos vertinimo į netradicinio ugdymo klases vykdymo pradžios, kadangi pagrindinis priėmimas į mokyklas mokytis 2022–2023 mokslo metais informacinės Sistemos pagrindu, vykdomas 2022 m. gegužės 4—birželio 1 d.

                    Minėtu laikotarpiu prašymų registravimas Sistemoje bus stabdomas.

          Aktualiausia su priėmimu 2022–2023 mokslo metams susijusi informacija skelbiama  Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (klaipeda.lt) paskyroje „Priėmimas į mokyklas“ (svetainės titulinis puslapis). 

                 PRIĖMIMAS Į KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJĄ:

Suaugęs asmuo (nuo 18 m.) gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą ir jaunimo pagrindinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo.

Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų prašymą teikia turėdami vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

              Prašymuose nurodoma:

 1. Asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
 2. Pageidaujama mokytis klasė ir mokykla (švietimo įstaiga), iš kurios asmuo atvyksta;
 3. Kiti mokyklų nuožiūra prašomi duomenys (tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktiniai duomenys, patvirtinimai apie pateiktų duomenų teisingumą, sutikimai dėl ugdymo organizavimo ir kt.), nepažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų;
 4. Pateiktų priėmimo dokumentų sąrašas.

              Kartu su prašymu pateikiami šie priėmimo dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
 2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos). Jeigu asmuo nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimas pateikiamas baigus programą. Jeigu asmuo neturi mokymosi pasiekimus liudijančių dokumentų, mokyklos vadovo pavedimu tikrinamos asmens žinios bei kompetencijos ir nustatoma klasės programa, kurią jos atitinka;

              Prašymų formos:

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą

Prašymo forma tęsti mokymąsi III klasėje

Daugiau informacijos apie Aprašą rasite čia

Laisvų vietų mokyklose paieška 2022 – 2023 mokslo metams

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis:

 • Loreta Sadauskienė, direktoriaus pavadudotoja ugdymui;
 • Simona Jankauskė, socialinė pedagogė;
 • Aldona Pukinskienė, gimnazijos tarybos atstovė;
 • Jolanta Zaborienė, jaunimo klasių socialinė pedagogė; 
 • Gražina Dominauskienė, raštinės administratorė.