Priėmimas į Klaipėdos suaugusiųjų gimnaziją

 2023–2024 m. m.

Informuojame, kad nuo š. m. gegužės 17 d. (12.00 val.) atidaroma mokinių priėmimo informacinė sistema (www.klaipeda.lt), pasibaigus pagrindiniam priėmimui, ir pradedamas pavienis priėmimas 2023–2024 mokslo metams.

Pavienio priėmimo metu asmenys turi teisę atsisakyti priskirtų mokyklų ir rinktis kitas mokyklas, kuriose liko laisvų vietų. Atsisakyta mokymosi vieta nėra saugoma. Prašymo atnaujinimo instrukcijos ir informacija apie laisvas vietas skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės skiltyje „Priėmimas į mokyklas“. Mokyklų keitimams užregistruoti prašymai sistemoje bus saugomi ir vertinami per mokslo metus ne rečiau kaip kas 10 darbo dienų.

 

Į mokyklas priimti asmenys per 10 kalendorinių dienų mokykloms turi pateikti tokius dokumentus:

 • prašymus mokytis;
 • asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus. Jeigu asmenys nėra baigę žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimai pateikiami ją baigus;
 • esant specialiesiems ugdymosi poreikiams, pateikiami tai įrodantys dokumentai;
 • Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys mokykloms turi pateikti dokumentus, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos Klaipėdos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šio dokumento reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrių (Gargždai).

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

Prašymai informacinėje sistemoje (toliau – Sistema) registruojami, pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant.

                 PRIĖMIMAS Į KLAIPĖDOS SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJĄ:

Suaugęs asmuo (nuo 18 m.) gali būti priimamas mokytis pagal suaugusiųjų pradinio, suaugusiųjų pagrindinio, suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą ir jaunimo pagrindinio ugdymo programą. Mokytis pagal šias ugdymo programas taip pat gali 16–17 metų dirbantis jaunuolis, nepilnametis, kuriam laikinai atimta ar apribota laisvė, arba negalintis tęsti mokymosi pagal bendrojo ugdymo programą dėl nėštumo ir gimdymo atostogų ar vaiko auginimo.

Asmuo, pageidaujantis mokytis, mokyklos vadovui teikia prašymą. Nepilnamečiai nuo 16 iki 18 metų prašymą teikia turėdami vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.

              Prašymuose nurodoma:

 1. Asmens vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta, kontaktiniai duomenys;
 2. Pageidaujama mokytis klasė ir mokykla (švietimo įstaiga), iš kurios asmuo atvyksta;
 3. Kiti mokyklų nuožiūra prašomi duomenys (tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktiniai duomenys, patvirtinimai apie pateiktų duomenų teisingumą, sutikimai dėl ugdymo organizavimo ir kt.), nepažeidžiant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų;
 4. Pateiktų priėmimo dokumentų sąrašas.

              Kartu su prašymu pateikiami šie priėmimo dokumentai:

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija);
 2. Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodantys dokumentai (jų kopijos) švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
 3. Įgyto išsilavinimo pažymėjimas ar dokumentai, liudijantys turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijos). Jeigu asmuo nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programos, išsilavinimo pažymėjimas pateikiamas baigus programą. Jeigu asmuo neturi mokymosi pasiekimus liudijančių dokumentų, mokyklos vadovo pavedimu tikrinamos asmens žinios bei kompetencijos ir nustatoma klasės programa, kurią jos atitinka;

              Prašymų formos:

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų pagrindinio ugdymo programą

Prašymo forma mokytis pagal suaugusiųjų vidurinio ugdymo programą

Prašymo forma tęsti mokymąsi III klasėje

Daugiau informacijos apie Aprašą rasite čia

Laisvų vietų mokyklose paieška 2023 – 2024 mokslo metams

Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijos priėmimo komisijos sudėtis:

 • Loreta Sadauskienė, direktoriaus pavadudotoja ugdymui;
 • Simona Jankauskė, socialinė pedagogė;
 • Aldona Pukinskienė, gimnazijos tarybos atstovė;
 • Jolanta Zaborienė, jaunimo klasių socialinė pedagogė; 
 • Gražina Dominauskienė, raštinės administratorė.