Atnaujinto ugdymo turinio pagrindinės kryptys: stiprinti asmens savybių ir vertybių ugdymą ir sukurti sąlygas kiekvienam mokiniui įgyti aukštesnius pasiekimus, suteikiant tvirtus ir tvarius žinių pagrindus.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. gimnazijos 7 ir 9 jaunimo klasėse, I ir III suaugusiųjų klasėse įgyvendinamos atnaujintos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. organizuojami mokinių, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programas, tarpiniai mokymosi pasiekimų patikrinimai, kurie yra valstybinio brandos egzamino dalis.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. visose gimnazijos klasėse įgyvendinamos atnaujintos pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrosios programos.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai organizuojami vadovaujantis atnaujintomis pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis;

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. valstybiniai brandos egzaminai organizuojami vadovaujantis atnaujintomis vidurinio ugdymo bendrosiomis programomis.

UTA koordinavimo grupė

UTA veiksmų planas

Ugdymo turinio atnaujinimas. Ką reikia žinoti?

Tėvams apie UTA