Klaipėdos suaugusiųjų gimnazijoje mokoma lietuvių, rusų kalbomis.

Gimnazijoje galima įgyti pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą šiomis mokymosi formomis:

  • grupinio mokymosi, kai tam tikram laikotarpiui sudarytos mokinių grupės (klasė, laikinoji grupė) mokosi mokomos mokytojų
  • pavienio mokymosi, kai tam tikrą laikotarpį mokinys mokosi individualiai mokomas mokytojo, ar individualiai, periodiškai dalyvaudamas grupinėse ir (ar) individualiose mokytojo konsultacijose.

Grupinio mokymosi forma įgyvendinama šiais ugdymo proceso organizavimo būdais:

  • kasdieniu – mokiniai reguliariai lanko mokyklą ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas;
  • neakivaizdiniu – mokiniai reguliariai, mokyklos nustatytu dažnumu, renkasi į mokyklos organizuojamas konsultacijas, nuosekliai mokosi mokomi ir konsultuojami mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių) arba pagal individualius planus sudarytose klasėse, grupėse konsultuojami mokytojų pakartotinai mokosi pageidaujamų vidurinio ugdymo programos dalykų.
  • nuotoliniu – mokiniai reguliariai būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, susijungia į klasę, grupę ir nuosekliai mokosi mokomi mokytojų pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas.

Pavienio mokymosi forma įgyvendinama nuotolinio ugdymo proceso organizavimo būdu – mokiniai, savarankiškai mokydamiesi pagal suaugusiųjų pagrindinio, vidurinio ugdymo programas (visų dalykų, atskirų dalykų ar jų modulių); būdami skirtingose vietose, naudodami informacines komunikacijos priemones ir technologijas, bendrauja su mokytoju ir dalyvauja grupinėse ar individualiose mokytojo konsultacijose.

Kasdienis mokymasis – bendrojo lavinimo mokymasis vyksta pamainomis: ryte ir vakare.

Neakivaizdinis mokymasis – mokomasi grupinių konsultacijų metu, laikomos privalomosios įskaitos. 

 

GIMNAZIJOJE MOKINIUS KONSULTUOJA:

Loreta Sadauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Aldona Pukinskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

Audra Odinienė, jaunimo klasių skyriaus vedėja,

Socialinės pedagogės Simona Jankauskė ir Jolanta Zaborienė bei psichologė Andrė Malinauskė.

  • konsultuoja mokinius apie ugdymo(si) turinį ir eigą, teikia informaciją apie išsilavinimo galimybes bei sąlygas; 
  • supažindina mokinius su mokymo(si) eiga, būdais, formomis;        
  • padeda mokiniams pasirinkti individualų ugdymo planą;
  • fiksuoja mokinių įsiskolinimus;
  • dalyvauja komplektuojant ir paskirstant mokinius į klases.